10 VOOR TAAL-ONDERWIJS hecht grote waarde aan de privacy van haar cursisten, werknemers/opdrachtnemers, opdrachtgevers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Al uw persoonsgegevens zullen wij in overeenstemming met onze privacyverklaring gebruiken. Uw persoonsgegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandelend en uitsluitend gebruik worden ter uitvoering van onze dienstverlening. Wij zullen enkel uw gegevens verstrekken aan derden ter realisatie van het initiële doel waarvoor de informatie is verkregen.

   

Onze identiteit


De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is;

10 VOOR TAAL-ONDERWIJS

Hooilaan 1

4816 EM Breda

 

Kamer van Koophandel nummer: 78638739

 

Functionaris gegevensbescherming: F. Lamrani – el Madani

 

www.10voortaalonderwijs.nl

email: info@10voortaalonderwijs.nl

   

Persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn.

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij onze activiteiten niet uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden door u en/of opdrachtgever aan ons verstrekt bij de intake, het aangaan van een cursuscontract, het invullen van het contactformulier op onze website, telefonisch en/of een bezoek aan onze locatie. Persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, worden door ons verwerkt en bewaard.

   

Doel van de verwerking van persoonsgegevens:


Het initiële doel voor de verwerking van uw gegevens is om een cursustraject voor Alfabetisering en Inburgering succesvol te kunnen verzorgen en alle daarbij bijkomende factoren.


De persoonsgegevens worden voor de volgende (sub)doelen verwerkt:


 • - Verzorging van de door u gekozen cursus
 • -Registratie en administratieve afhandeling behorende bij de door u gekozen cursustraject
 • -Advies geven voor een vervolgcursus
 • -Naleving van de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs wat bepaald is door de Rijksoverheid.
 • -Naleving van de geldende regels en/of wetten bepaald door DUO en/of gemeente.
 • -Uw gegevens gebruiken wij om uw vragen te beantwoorden en documenten te verstrekken.
 • -Het uitvoeren van analyses, zodat wij de kwaliteit van onze cursussen en onze dienstverlening kunnen verbeteren.
 • -Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoek onder onze cursisten en opdrachtgevers. Hier vragen wij expliciet toestemming voor bij de intake.
 • -10 VOOR TAAL-ONDERWIJS is hiermee gemachtigd deze gegevens door te geven aan werknemers/opdrachtnemers van 10 VOOR TAAL-ONDERWIJS, (potentiële) opdrachtgevers, gemeenten, DUO en andere partijen die betrokken zijn bij het bereiken van het initiële doel.

  Deze privacyverklaring beschrijft de gegevensverwerking van de 10 VOOR TAAL-ONDERWIJS voor zowel de cursisten als de opdrachtgevers en/of zakelijke relaties;
 
 • Verwerking van persoonsgegevens van kandidaten/cursisten.
 • Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers en/of zakelijke relaties
 • Verwerking van persoonsgegevens op onze website
 

Verwerking van persoonsgegevens van kandidaten/cursisten


Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Door het invullen van ons registratieformulier verstrekt u 10 VOOR TAAL-ONDERWIJS de volgende gegevens:


 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geboorteland
 • Nationaliteit
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • DUO-gegevens: lening, examens en einddatum inburgering
 • Vooropleidingen in land van herkomst en in Nederland
 • Burgerlijke staat/thuissituatie
 • Arbeidssituatie
 • Financiële gegevens: DUO lening of zelfbetaler

Met als doel:


 • -Verwerking van uw inschrijving
 • -Verzenden van cursusinformatie en lesmaterialen
 • -Communicatie tussen 10 VOOR TAAL-ONDERWIJS en u
 • -Verzorgen van de cursus en leerlingvolgsysteem
 • -Contact met docent

 • 10 VOOR TAAL-ONDERWIJS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw expliciete toestemming verstrekt aan derden, tenzij wij hier ingevolge van de wet toe verplicht zijn. Indien dit niet het geval is dan vragen wij hiervoor schriftelijk uw toestemming.

 

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt uw persoonsgegevens te delen met andere partijen, zoals met DUO. Wij sluiten met deze partijen een verwerkersovereenkomst, zodat wij uw privacy kunnen blijven garanderen. Met het sluiten van verwerkersovereenkomsten maken wij contractuele afspraken met de andere partij over het gebruik en met welk doel de gegevens gebruikt mogen worden met inachtneming van de op de wet vereiste geheimhoudings- en beveiligingsmaatregelen en in overeenstemming van deze privacyverklaring.

   

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers en/of zakelijke relaties


Welke persoonsgegevens verwerken wij?


 • - Contactgegevens van opdrachtgever en/of diens wettelijke vertegenwoordigers.
 • Bestaand uit: Bedrijfsnaam, adresgegevens, contactgegevens, titel en/of functie.
 • - Financiële gegevens

Doel:


De uitvoering van de opdracht, het delen van verplichte informatie m.b.t. inburgering, het berekenen of vastleggen van declaraties/facturen, het verrichten van betalingen, relatiebeheer, klantenadministratie, marketing en servicedoeleinden.


Verwerking van persoonsgegevens op onze website


Welke persoonsgegevens verwerken wij?


 • - Contactgegevens en het bericht van de gebruiker indien gebruikt wordt gemaakt van het contactformulier.
 •  -Cookies

Doel:


Het in behandeling kunnen nemen van het geplaatste bericht van de gebruiker. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor servicedoeleinden, relatiebeheer en klanten administratie.

 

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer of op jouw smartphone of tablet wordt opgeslagen. Wij kunnen hierdoor onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Dit helpt ons weer bij het verbeteren van onze diensten. 

 

Google Analytics
10 VOOR TAAL-ONDERWIJS registreert gegevens over het gebruik van onze website met Google Analytics en met deze gegevens kunnen wij onze website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Google Analytics verzamelt alleen informatie voor interne doelstellingen. De informatie wordt niet gedeeld met of verkocht aan derden.

   

Bewaartermijn

Alle persoonsgegevens worden voor een duur van maximaal 10 jaar bewaard. Hierbij wordt rekening gehouden met de minimaal wettelijk gestelde bewaarplicht.

   

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, rectificatie, vergetelheid, beperkingen, bezwaar en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Elke cursist kan bij ons schriftelijk een verzoek indienen om zijn/haar gegevens in te zien, te rectificeren en/of te wissen. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming mw. F. Lamrani-el Madani.

Wilt u meer informatie over de manier waarop wij met uw privacy omgaan en met wie wij verwerkersovereenkomsten hebben afgesloten om noodzakelijk gegevens te delen, dan kunt u contact op nemen met Functionaris Gegevensbescherming mw. F. Lamrani-el Madani.

   

Beveiliging

10 VOOR TAAL-ONDERWIJS spant zich in en neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen een datalek.

Van een datalek is er sprake als er onrechtmatigheden, toegang tot en/of vrijkomen van en vernietiging van uw persoonsgegevens is geconstateerd. Hieronder wordt ook het per ongeluk lekker van persoonsgegevens verstaan. Wij zijn wettelijk verplicht datalekken binnen 24 uur te melden bij de Functionaris voor gegevensbescherming. De Functionaris gegevensbescherming beoordeelt de situatie, licht de betrokkene in en bepaalt of het gemeld dient te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

10 VOOR TAAL-ONDERWIJS werkt volgens protocol en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Wanneer er ondanks onze inspanningen sprake is van een datalek of een beveiligingsincident, dan zullen wij u hierover z.s.m. informeren. Wij informeren u dan ook over de ingezette maatregelen om de gevolgen te beperken en hoe wij onze beleid aan gaan passen om dit in de toekomst te voorkomen. 

 

Publicatiedatum privacyverklaring: 01-11-2020